Cum să te convertești la islam

Pentru a intra în islam, tot ceea ce este nevoie să faceți este să pronunțați mărturisirea de credință (shahādah) cu o convingere sinceră, fiind pe deplin conștienți de sensul său. Shahādah este primul și cel mai important dintre cei cinci stâlpi ai islamului și este format din două părți, și anume:

 1. Ash-hadu an lā ilāha illa Allah: aceasta înseamnă: mărturisesc că nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah; doar pe El singur Îl ador, fără a-I asocia alți parteneri în adorare.
 2. Wa ash-hadu anna Mohammedan Rasūlu-Llah: aceasta înseamnă: şi mărturisesc că Mohammed este Mesagerul lui Allah, pe care El l-a trimis întregii omeniri. Voi asculta poruncile sale și voi evita orice a interzis și Îl voi adora pe Allah Preaînaltul în conformitate cu Legea Sa și cu învățăturile Trimisului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). (vezi paginile 46 - 41)

Baia rituală totală (ghusl)

Momentul în care o persoană îmbrățișează islamul este, fără îndoială, cel mai important moment din viața sa, pentru că aceasta reprezintă nașterea sa reală, ea ajungând să înțeleagă adevăratul motiv al existenței sale. Acum, după ce ea a intrat în islam, îi este recomandat să facă o baie rituală totală (ghusl), spălându-și întregul trup cu apă. În acelaşi mod în care și-a purificat sufletul de chestiuni precum a-I atribui parteneri lui Allah în adorare (shirk) și comiterea de păcate, i se recomandă să-și curețe și trupul printr-o îmbăiere totală.

Când unul dintre arabii notabili a îmbrățișat islamul, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a îndrumat să facă o baie. [Al-Baihaqi - As-Sunan As-Sughrā, 837])

Căința sinceră

Căința (tawbah) înseamnă „întoarcerea la Allah cu sinceritate”, iar o persoană se căiește prin renunțarea la păcate și necredință și întoarcerea la Allah Preaînaltul.

Musulmanul trebuie să se căiască și să caute iertarea lui Allah în toate etapele vieții sale; deoarece a greși este omenește, iar musulmanul are obligația de a se căi și de a-I cere iertare lui Allah de fiecare dată când comite un păcat.

Care sunt condițiile unei căințe sincere?

Pentru ca tawbah (căința) pentru toate păcatele, inclusiv necredință și shirk (politeism) să fie validă și acceptată de către Allah, trebuie îndeplinite o serie de condiții, printre care și următoarele:

 1. A renunța la păcat imediat

Căința sinceră pentru un păcat, menținând dorința deliberată de a continua să îl comită, nu este valabilă și nu este posibil a se înfăptui. Cu toate acestea, dacă o persoană comite din nou păcatul, după ce, în prealabil, s-a căit cu sinceritate pentru el, căința sa anterioară va fi în continuare validă, dar va avea nevoie să o reînnoiască.

 1. A simți tristețe profundă și regret pentru comiterea păcatului respectiv

Adevărata căință nu se poate produce decât simțind remușcări profunde pentru comiterea păcatului respectiv. O persoană care vorbește despre păcatele sale din trecut și se laudă cu săvârșirea lor nu poate fi considerată că s-ar fi căit, după cum a afirmat Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Remușcarea este căință.” [Ibn Majah, 4252]

 1. Hotărârea sinceră de a nu cădea din nou în acel păcat

Căința nu este sinceră dacă o persoană intenționează să repete păcatul.

Pași de urmat în vederea dobândirii hotărârii ferme

 • Promisiunea făcută în sinea sa de a nu repeta păcatul indiferent de împrejurările și dificultățile întâlnite, nici măcar pentru o clipă, pentru că Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care are următoarele trei calități va savura dulceața credinței.” Și printre aceste trei caracteristici, el (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a menționat: „Să urască să se întoarcă la necredință (kufr) după ce Allah l-a salvat de la ea, la fel de mult cum ar urî să fie aruncat în Focul Iadului.” [Al-Bukhari, 21; Muslim, 43]
 • Păstrarea distanței faţă de oamenii și de locurile care îi vor pricinui scăderea credinței și-l vor tenta să comită păcate.
 • A-I cere în mod repetat lui Allah Preaînaltul, în orice limbă sau sub orice formulare, să-l țină pe calea cea dreaptă și să adere ferm la islam până la moarte. Exemple din Nobilul Coran și din Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) includ următoarele rugi:
  • Domnul nostru! Nu duce în rătăcire inimile noastre, după ce Tu ne-ai călăuzit! [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:8]
  • «Ya muqallibu-l-qulub, thabbit qalbi ‘alā dinik» [O, Tu Cel care schimbi (situația) inimilor, fă inima mea fermă în religia Ta!]” [At-Tirmidhi, 2140]

Ce se întâmplă după căință?

Dacă o persoană se întoarce la Allah căindu-se, El îi va ierta cu siguranță păcatele, indiferent cât de grave ar fi acestea, pentru că Mila Lui „cuprinde toate lucrurile”. [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 7:156] Coranul spune: „Spune [o, Mohammed]: «O, voi robii Mei, care ați întrecut măsura în defavoarea voastră, nu deznădăjduiți în privința îndurării lui Allah!» Allah iartă toate păcatele. El este Al-Ghafūr [Atoateiertătorul faţă de cei care se căiesc], Ar-Rahīm [Prea Îndurătorul].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 39:53]

După ce o persoană se căieşte cu sinceritate în faţa lui Allah, El o va ierta cu siguranță și-i va șterge păcatele. În plus, Allah Cel Atotputernic o va răsplăti înmulțit și îi va schimba faptele rele cu fapte bune, după cum spune Coranul: „Afară de acela care se căiește, crede și săvârșește fapte bune; acestora le va schimba Allah faptele rele cu fapte bune, căci Allah este Ghafūr [Atoateiertător faţă de cei care se căiesc], Rahīm [Prea Îndurător].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 25:70]

Pentru că această răsplată este, cu adevărat, atât de mare, o persoană rațională ar trebui să facă din căință o stare de fapt constantă și să depună toate eforturile pentru a nu cădea în capcana Satanei, care îi poate afecta în mod negativ credința.

Dulceața credinței

Cei care vor gusta cu adevărat dulceața credinței, liniștea profundă și bucuria apropierii de Allah Preaînaltul sunt cei care îi iubesc pe Allah și pe Trimisul Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) mai mult decât pe oricine sau orice altceva. Ei îi iubesc pe semenii lor în funcție de apropierea acestora față de Allah Preaînaltul și de devotamentul lor față de islam și urăsc să revină la necredință, la fel cum urăsc să fie pedepsiți în Focul Iadului. Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa !) a spus: „Cel care combină aceste trei calități va simți cu siguranță dulceața credinței: (1) Allah și Trimisul Său îi sunt mai dragi decât orice altceva (2) iubirea lui pentru ceilalți este doar de dragul lui Allah și (3) urăște să se reîntoarcă la necredință la fel de mult precum urăște să fie aruncat în Focul Iadului.” [Al-Bukhari, 21; Muslim, 43]

Recunoștința față de Allah pentru călăuzirea Sa

Cele mai bune lucruri pe care un musulman le poate face pentru a-și exprima recunoștința față de Allah pentru astfel de binecuvântări sunt următoarele:

 1. Perseverența pe calea islamului și răbdarea în fața greutăților vieții

Se subînțelege că, dacă o persoană are o comoară neprețuită, el va face, fără îndoială, tot ceea ce îi stă în putință pentru a o proteja. Islamul este incontestabil cel mai frumos dar pentru omenire, întrucât el nu este doar o simplă sumă de ideologii abstracte și nici nu este doar o pasiune căreia să îi dăm curs atunci când avem chef, ci, mai degrabă, este o religie și un mod de viață care guvernează traiul musulmanilor în toate aspectele sale, fără excepție. Poruncindu-i Trimisului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) să urmeze cu perseverență islamul și învățăturile Coranului, menținându-se pe Drumul cel Drept, Allah Preaînaltul îi spune în Nobilul Coran: „Tu ține-te cu putere de ceea ce ți-a fost revelat, căci tu ești pe un drum drept.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 43:43]

Musulmanul nu trebuie să se întristeze dacă întâmpină greutăți, pentru că testarea robilor Săi face parte din Planul înțelept al lui Allah Preaînaltul. El i-a testat chiar și pe Profeții și Mesagerii Săi (Pacea fie asupra lor!), care erau cu mult mai buni decât noi, iar Coranul ne spune cum au îndurat aceştia suferințe nespuse de la mâinile rudelor lor și ale dușmanilor deopotrivă, fără a se pierde cu firea, fără a le slăbi credința și fără a ezita în fața calamităților. Marile suferințe cu care se confruntă musulmanii ca urmare a devoțiunii lor în urmarea adevărului este una dintre modalitățile prin care Allah Preaînaltul testează credința robilor Săi. Așadar, trăiți conform principiilor voastre mărețe, faceți tot posibilul pentru a trece testul, aderați la adevăr în orice situație și rugați-L mereu pe Allah Preaînaltul să vă țină pe Drumul cel Drept, întocmai cum Profetul însuşi (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a făcut-o. Repetați ruga: „«Ya muqallibu-l-qulub, thabbit qalbi ‘alā dinik» [O, Tu Cel care schimbi (situația) inimilor, fă inima mea fermă în religia Ta!]” [At-Tirmidhi, 2140]

Referitor la aceasta, Allah Preaînaltul spune: „Oare socotesc oamenii că vor fi lăsați [în pace], dacă vor spune: «Noi credem!», și că ei nu vor fi încercați? ~ Noi i-am încercat pe cei de dinaintea lor și Allah îi cunoaște pe cei care spun adevărul și îi cunoaște pe cei care mint [în privința credinței].” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 29:2-3]

 1. A face tot posibilul pentru a chema la islam, prin înțelepciune și pildă bună

Implicarea în daʻwah (chemarea altora la islam) este, fără îndoială, unul dintre cele mai bune moduri de exprimare a recunoștinței față de Allah Preaînaltul, precum și unul dintre cele mai eficiente mijloace de a păstra un nivel constant în credință. Dacă o persoană își revine în urma unei boli care i-a pus viața în pericol și care i-a provocat o mare suferință și nefericire, după ce a descoperit remediul potrivit pentru boala ei, va împărtăși, cu siguranță, acest leac cu toți oamenii și, în special, în rândul rudelor sale și al celor mai apropiați prieteni. Acest aspect va fi explicat în cele ce urmează: