Chemarea altora la islam (daʻwah)

Virtuțile acțiunii de a-i chema pe ceilalți la islam

Implicarea în da‘wah este, indiscutabil, una dintre cele mai bune fapte înaintea lui Allah Preaînaltul și este puternic recomandată, atât în Nobilul Coran, cât și în Sunnah Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!). Evidențele existente în acest sens includ următoarele:

  1. Daʻwah este drumul către succes atât în această viață, cât și în Viața de Apoi, după cum spune Coranul: „Să se facă din voi o comunitate care să cheme la tot ceea ce este bun, să poruncească ceea ce este drept [ma‘ruf] și să oprească de la ceea ce este nedrept [munkar]! Aceștia sunt cei care izbândesc.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:104]
  2. Nu există discurs mai plăcut decât al celor care se implică în daʻwah. Apreciindu-i pe acești oameni, Coranul spune: „Și cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârșește fapte bune și zice: «Eu sunt dintre musulmani»?” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 41:33] Este clar, prin urmare, că nu există vreun individ a cărui exprimare să fie mai bună decât cea a unei persoane care îi cheamă pe ceilalți la adevăr, pentru că ea este ghidul lor către Domnul și Creatorul lor, Cel care îi va scoate din întunericul rătăcirii la lumina credinței.
  3. Implicarea în da‘wah atestă supunerea cuiva față de Porunca lui Allah: „Cheamă la calea Domnului tău cu înțelepciune și bună îndemnare și discută cu ei cum e mai frumos! [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:125] O persoană care se dedică unei astfel de sarcini nobile trebuie să-i invite pe alții la islam cu înțelepciune, asigurându-se că știe care sunt trăsăturile de caracter ale oamenilor pe care vrea să îi cheme la islam, pentru a alege cea mai bună metodă posibilă pentru îndeplinirea acestei sarcini. Ea trebuie să le aducă argumente în cel mai blând și nobil mod, aceasta fiind modalitatea cea mai adecvată pentru atragerea acestora.
  4. Implicarea în da‘wah este exact aceeaşi sarcină cu care s-au îndeletnicit toți Profeții lui Allah (Pacea fie asupra lor!), fără nicio excepție și în fruntea acestora se află Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), pe care Allah Preaînaltul l-a trimis pentru întreaga omenire ca martor pentru oameni, binevestitor al credincioșilor cu privire la recompensa imensă din Viața de Apoi și prevenitor al necredincioșilor cu privire la pedeapsa grea care îi așteaptă, răspândind lumina sa întregii omeniri. Coranul spune: „O, Profetule! Noi te-am trimis ca martor, ca binevestitor, ca prevenitor ~ Şi ca un chemător [al oamenilor] la Allah, cu Voia Lui, și ca o candelă luminoasă. ~ Vestește dreptcredincioșilor că ei vor avea de la Allah mare îndurare!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 33:45-47]
  5. Invitarea oamenilor la islam este o sursă nelimitată de fapte bune, pentru că, împreună cu fiecare persoană pe care o veți invita la islam, veți obține aceleași recompense ca ea, pentru toate faptele bune pe care ea le va înfăptui, precum rugăciunea, actele de adorare și transmiterea învățăturilor. Cât de mare binecuvântare conferă Allah celor care se implică în da‘wah! Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: „Cel care cheamă la călăuzire va avea o răsplată similară cu cea a celor care o urmează, fără ca răsplata vreunuia dintre ei să fie diminuată câtuși de puțin.” [Muslim, 2674]
  6. Recompensa pe care Allah o are pregătită pentru cei care îi invită pe ceilalți la islam este mai bună decât toate bucuriile acestei lumi, pentru că această recompensă este de la Allah Însuși, Cel mai Generos, Care îi va răsplăti din belșug pentru un astfel de demers nobil: „Iar de vă veți lepăda voi, eu nu v-am cerut răsplată, căci răsplata mea nu este decât la Allah și mie mi s-a poruncit să fiu dintre cei supuși voinței lui Allah [musulmani]!” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 10:72] Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus în acest sens: „Dacă Allah călăuzește prin voi chiar şi un singur om, acest lucru va fi mai bun pentru voi decât a avea cămile roșii.” [Al-Bukhari, 2942; Muslim, 2406] Cămilele erau considerate a fi averea cea mai valoroasă în Arabia antică și varietatea de culoare roșie era cea mai de preț dintre toate.

Cerințele unei modalității corecte de a îi chema pe ceilalți la islam

Allah Preaînaltul a descris modul corect al implicării în daʻwah ca fiind definit de anumite trăsături distinctive, după cum urmează:

  1. Înțelegerea și deținerea de cunoștințe

Cel care invită la islam (dāʻiyah) trebuie să fie posesorul unor cunoștințe vaste despre adevărul la care îi invită pe oameni și să le prezinte în mod clar Prescripțiile Divine, pe baza unor dovezi limpezi: „Spune [o, Mohammed]: «Aceasta este calea mea! Eu chem la Allah, eu și cei care m-au urmat, bizuindu-ne pe dovadă limpede! [...]»” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 12:108]

El nu trebuie să știe neapărat o mulţime de lucruri înainte de a începe să-i cheme pe oameni la islam. Însă, ori de câte ori descoperă ceva nou, el trebuie să-i învețe și pe alții despre aceasta. De exemplu, dacă el învață despre interdicția de a-I asocia pe cineva sau ceva în adorare lui Allah Preaînaltul, el trebuie neapărat să transmită aceste informații și celorlalți. De asemenea, în cazul în care el învață despre unele aspecte ale frumuseții islamului, el trebuie să le împărtășească și altora. Pe scurt, el trebuie să transmită tot ceea ce învață despre islam, chiar dacă ceea ce a învățat este doar un singur verset din Nobilul Coran, după cum a poruncit Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!): „Transmiteți de la mine chiar și numai un verset.” [Al-Bukhari, 3461]

Astfel procedau și companionii Profetului (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) - ei învățau principiile islamului în câteva zile și apoi se întorceau la oamenii lor pentru a îi chema la islam și a le trezi interesul, în special prin intermediul caracterului lor moral desăvârșit.

  1. Înțelepciunea

Coranul spune: „Cheamă la calea Domnului tău cu înțelepciune și bună îndemnare și discută cu ei cum e mai frumos! [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 16:125] Înțelepciunea este abilitatea de a lua decizii raționale și de a oferi sfaturi bune în momentul potrivit și la locul potrivit, ca urmare a experienței și a cunoștințelor deținute.

Având în vedere diferențele dintre oameni în ceea ce privește caracterul lor și nivelul de înțelegere, cel care cheamă la islam trebuie să aleagă metoda adecvată de a se implica în daʻwah și să aștepte oportunitatea de a-i convinge.

El trebuie să-i abordeze cu blândețe și compasiune și să poarte un dialog calm și echilibrat, care să nu instige la sentimente neplăcute și să nu stârnească ura. Acesta este motivul pentru care Allah Preaînaltul îi amintește Mesagerului Său (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de Binefacerile pe care El i le-a dăruit, făcându-l blând cu oamenii: „Și datorită Îndurării lui Allah, tu, [Mohammed], ai fost așa de blând cu ei! Iar de ai fi fost fără blândețe și aspru la inimă, ei ar fi fugit din preajma ta [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 3:159]

Invitarea la islam a membrilor familiei și a rudelor

O persoană care a fost călăuzită către islam trebuie să facă tot posibilul pentru a-i chema și pe membrii familiei și pe rudele sale la această religie, deoarece aceștia sunt cei mai apropiați și mai dragi oameni pentru el. El ar trebui să suporte, cu răbdare, orice neajuns se poate ivi în timp ce îi invită la islam. El trebuie să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a le arăta adevărul. Coranul spune: „Și poruncește neamului tău rugăciunea [as-salāh] și fii statornic în ea! [...]” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 20:132]

Unii dintre cei care cheamă la islam pot constata că oamenii cu care nu sunt înrudiți răspund mai repede invitației, în timp ce rudele mai apropiate refuză acest lucru, ceea ce le provoacă o mare suferință și dezamăgire. Însă, cel care se va bucura de succes în chemarea la islam, nu renunță niciodată la speranță; el încearcă din răsputeri să-i călăuzească spre adevăr, folosind metode și tehnici diverse și rugându-se lui Allah Preaînaltul să călăuzească inimile lor, chiar și în cele mai sumbre circumstanțe.

Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a procedat întocmai cu unchiul său, Abu Tālib, care îl apăra în faţa tribului Quraiş, dar, cu toate acestea, el nu s-a convertit la islam. A depus tot efortul pentru a-l chema la islam și a continuat să facă acest lucru până în ultimele clipe ale vieții acestuia. Când Abu Tālib era pe patul de moarte, Profetul (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) l-a implorat: „O, unchiule, spune, Lā ilāha illa Allah (Nu există altă divinitate demnă de adorare în afară de Allah), o expresie prin care să te apăr în fața lui Allah.” [Al-Bukhari, 3884; Muslim, 24] Cu toate acestea, Abu Tālib a refuzat acest lucru și, astfel, a murit politeist. Acesta a fost prilejul cu care Allah a revelat următorul verset: „Tu, [o, Mohammed], nu călăuzești pe cine-ți place, ci Allah călăuzește pe cine voiește și El îi cunoaște mai bine pe cei ce se lasă călăuziți.” [Traducerea Sensurilor Nobilului Coran, 28:56] Cei care cheamă la islam trebuie să încerce tot ceea ce le stă în putinţă, însă inimile oamenilor se află în Mâna lui Allah Preaînaltul şi doar El îi călăuzeşte pe Drumul cel Drept. De îndată ce îmbrățișează islamul, noul musulman trebuie să construiască o relație puternică și sănătoasă cu rudele și cunoscuții săi, musulmani și nemusulmani deopotrivă. El trebuie să respecte, de asemenea, standardele morale în relațiile cu ei, pentru că islamul nu este o chemare la izolare și retragere din viața socială. Într-adevăr, arătând bunătate oamenilor și respectând standardele morale în relația cu ei este cel mai bun mod de a le prezenta această măreață religie, cu care Profetul Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost trimis pentru a perfecționa caracterul nobil. Respectarea standardelor morale înalte și a unui comportament bun trebuie să pornească chiar din interiorul căminului, împreună cu membrii familiei. (vezi pagina 222)