Islam je internacionalna vjera

Islam je objavljen na dar svim ljudima, kao uputa i milost narodima, bez obzira na njihovo porijeklo, kulturu ili narodnost, o čemu Kur’an Časni kaže: A tebe smo samo kao milost svjetovima poslali. (El-Enbija, 107.)

Iz tog razloga, islam poštuje običaje i tradiciju svih naroda, te ne obavezuje nove muslimane koji prihvate islam da mijenjaju svoje običaje i tradiciju, osim ako se neki od njih kose sa propisima Allahove vjere. U slučaju da dio običaja nisu u skladu sa islamskim načelima, obaveza je iste uskladiti sa vjerom, jer samo Allah Svevišnji posjeduje apsolutno pravo da naređuje i zabranjuje, jer On je Sveznajući (El-Alim) i o svemu Obaviješteni (El-Habir), a naše vjerovanje u Njega podrazumijeva potpunu pokornost i predanost Njegovim naredbama.

Potrebno je istaći da običaji muslimana koji nemaju nikakve veze sa islamom i šerijatskim zakonodavstvom, ne preporučuju se novim muslimanima da ih prihvataju i prakticiraju. Takvi običaji spadaju u red dopuštene ljudske prakse i tradicionalnog naslijeđa.

Cijela Zemljska kugla je pogodna za ibadet – pokornost Allahu

Islam smatra da je svako mjesto na Zemlji pogodno za život i primjereno za ibadet – pokornost i predanost Allahu Uzvišenom. Ne postoji mjesto, grad ili država u koju bi se muslimani trebali iseliti radi prakticiranja vjere. Suština ovog pitanja vezana je samo za mogućnost ili dopustivost činjenja ibadeta – pokoravanja Allahu Svevišnjem.

Muslimanu nije obavezna hidžra – iseljenje iz jednog mjesta u drugo, osim ako u mjestu boravka biva sputavan i sprječavan u ibadetu – pokoravanju Allahu. Tamo gdje mu se zabranjuje prakticiranje vjere, iselit će se u mjesto gdje slobodno može činiti ibadet - pokazivati pokornost Allahu Uzvišenom. Allah Uzvišeni je objavio: O robovi Moji koji vjerujete, Moja je Zemlja prostrana, zato se samo Meni klanjajte! (El-Ankebut, 56.).