Položaj porodice u islamu

Pažnja islama spram porodice se ogleda u sljedećem:

 1. Islam potvrđuje i poziva braku i formiranju porodice. To čini jednom od najistaknutijih praksi poslanika, kao što kaže Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “…ali ja i postim i ne postim, klanjam i spavam i ženim se. Onaj ko ostavi moj sunnet, taj nije moj.” (El-Buhari, 7446 i Muslim, 1401).

 Kur’an ubraja i ističe slogu, naklonost i milost među supružnicima kao jednu od najvećih blagodati

 • Kur’an među najveće dokaze i blagodati ubraja ono što je Allah, dž.š., stvorio od smirenosti, naklonosti i milosti među muškarcem i ženom, pa Uzvišeni kaže: ...i jedan od dokaza njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju. ( Er-Rum, 21.).
 • Poziva na olakšavanje braka i pomoć onome ko želi da se ženi kako bi se zaštitio od nemorala, kao što Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Trojici se Allah, dž.š., obavezao pomoći....” - pa među njima spominje: “... I brak ko želi da sačuva svoju čednost.” (Et-Tirmizi, 1655).
 • Poziva mladiće, uz svu njihovu pohotnost i snagu, da se žene, jer u braku je smirenost i šerijatsko rješenje za uspostavu kontrole nad njihovim strastima i pohotnosti.
 1. It Islam svakom pojedincu u porodici pruža puno poštovanje, svejedno da li se radi o muškoj ili ženskoj osobi:

Islam daje veliku odgovornost ocu i majci u odgoju njihova potomstva. Bilježi se od Abdullaha b. Omera, r.a., da je čuo Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, da kaže: “Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado: imam (vođa) je pastir i on je odgovoran za svoje stado, čovjek u svojoj porodici je pastir i odgovoran je za svoje stado, žena je pastir u kući svoga muža i ona je odgovorna za svoje stado, sluga je pastir imetka svoga gazde i odgovoran je za svoje stado.” (El-Buhari, 853, Muslim, 1892).

 1. Islam uliva i princip uvažavanja očeva i majki, kao i vođenje računa o njima i poslušnost prema njima do njihove smrti:

 Islam odgaja na principu uvažavanja očeva i majki .

Koliko god da je sin ili kći stari, obavezni su se pokoravati svojim roditeljima i činiti im dobro. To se stavlja u jednaku ravan sa robovanjem Gospodaru Uzvišenom. Zabranjuje se bilo kakvo prekoračivanje granice; u govoru ili postupku s njima, pa makar to bilo da se izgovori neka riječ ili izusti neki glas koji bi ukazivao na nezadovoljstvo njima. Uzvišeni Allah kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” - i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. (El-Isra, 23.).

 1. Poziva i na čuvanje prava sinova i kćeri, pravednost među njima u troškovima kao i svemu materijalnom i mjerljivom.
 2. Propisuje svakom muslimanu održavanje rodbinskih veza, a to znači: dobročinstvo i vezanost čovjeka sa rođacima, po očevoj kao i majčinoj liniji:

Braća, sestre, amidže, tetke po ocu, njihova djeca, dajdže, tetke po majci i njihova djeca. To ubraja u najcjenjenija dobra djela, a upozorava na prekid rodbinskih veza ili hrđav odnos prema njima i to ubraja među velike prijestupe i grijehe. Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, kaže: “U Džennet neće ući onaj koji je prekinuo rodbinske veze.” (El-Buhari, 5638 i Muslim, 2556).

Položaj žene u islamu

Islam je počastio ženu i oslobodio je robovanja muškarcu. Također ju je oslobodio toga da bude jeftina roba koja nema ni časti ni poštovanja. Primjeri prava vezanih za uvažavanje i čast žene:

 • Islam je ženi dao njeno pravo nasljedstva, pravedno i časno. Nekada je njen udio jednak muškarčevom, a nekada je različit od njegova, shodno njenoj bliskosti i troškovima na koje je obavezna.
 • Izjednačio je muškarca i ženu u mnogim različitim aktivnostima, u šta spadaju materijalni troškovi i poslovi. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: - Žene su jednakopravne muškarcima.” (Ebu Davud, 236).
 • Ženi je dao pravo izbora bračnog druga i dao joj veliki dio odgovornosti u odgajanju potomaka. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Žena je pastir u kući svoga muža i ona je odgovorna za svoje stado.” (El-Buhari, 853 i Muslim, 1829).
 • Ostavio joj je njeno ime i čast da se zove po svom ocu, pa ne mijenja svoje prezime nakon braka, nego zadržava ga i zove se po svojem ocu i porodici.
 • Muškarca obavezuje da je skrbi bez prigovaranja, ako je od onih o kojima je obavezan da skrbi; supruga, majka ili kćer.
 • Potvrđuje čast i odličnost služenja nezaštićenoj ženi, koja nema nikoga svoga, makar mu i ne bila rodbina i podstiče na to. To čini jednim od najboljih dobrih djela. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Onaj ko skrbi o udovici i siromašnoj ženi je kao borac na Allahovom putu i kao onaj koji čitavu noć provodi u ibadetu i kao trajni postač.” (El-Buhari, 5661., Muslim, 2982.).

Žene kojima islam potvrđuje skrb i brigu:

Majka: Bilježi se od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao: “Neki čovjek je došao Poslaniku , Allah mu mir i spas darovao, i rekao: ‘Allahov Poslaniče, ko je najpreči mojem lijepom odnosu prema njemu?’ Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘Tvoja mati.’ Čovjek je pitao: ‘A onda?’ Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘Onda tvoja mati.’ Čovjek je pitao: ‘A onda?’ Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘I opet mati.’ Čovjek je pitao: ‘A poslije toga?’ Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘Onda tvoj otac.’” (El-Buhari, 5626 i Muslim, 2548).

Kćer: Bilježi se od Ukbeta b. Amira, r.a., da je rekao: “Čuo sam Allahova Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, da je rekao: ‘Ko ima tri kćeri, ustraje s njima, hrani ih i poji i odijeva od onoga što ima, bit će mu brana od Džehennema na Kijametskom danu.’” (Ibn Madže, 3669).

Supruga: Bilježi se od Aiše, r.a., da je rekla: “Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: ‘Najbolji od vas je najbolji svojoj supruzi, a ja sam najbolji svojim suprugama.’” (Et-Tirmizi, 3895).)

Veza između muškarca i žene u Šerijatu je veza nadopunjavanja gdje svako od njih popunjava propust drugog u izgradnji muslimanskog društva.

Nema prostora za sukob spolova:

Pojam sukoba među spolovima nestaje uspostavom muške kontrole nad ženama, kao što je bilo u nekim neznabožačkim društvima, ili izlaskom žene iz svoje prirode zbog koje je stvorena, kao što je u drugim zajednicama koje su daleko od Allahova zakona.

To se nikada ne bi desilo da nije bilo udaljavanja od Allahova Šerijata, kao što Uzvišeni kaže: I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izobilja Njegova molite. - Allah, zaista, sve dobro zna! (En-Nisa, 32.).

Svako ima svoje obaveze, zaduženja, odlike i svako teži Allahovoj blagodati i zadovoljstvu. Šerijat nije došao za račun muškarcima, ili za račun ženama, nego za račun čovjeka i muslimanske zajednice.

U islamskom načinu življenja nema mjesta sukobu i neslaganju spolova, niti ima ikakva značenja međusobnom nadmetanju za ovosvjetsku korist. Nema nikakve svrhe kritikovati samo ženu ili kritikovati samo muškarca. Nema svrhe ni pokušati omalovažiti ulogu jednog ili drugog, ili istraživati i iznositi nedostatke jednog od njih. Sve to je besposlica, s jedne, i hrđavo razumijevanje islama, njegove suštine i uloge različitih spolova, s druge strane, a svi su obavezni da traže Allahovo, dž.š., zadovoljstvo.