Crtice iz života Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao, i njegov ahlak

 Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je bio najboljeg ahlaka

 

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je bio primjer najboljeg ahlaka do kojeg čovjek može dostići. Iz tog razloga Kur’an njegov ahlak naziva veličanstvenim. Aiša, Allah s njom bio zadovoljan, njegova supruga, nije mogla preciznije opisati njegov ahlak nego riječima: “Njegov ahlak je bio Kur’an.” – u značenju da je bio praktičan primjer primjene kur’anskog nauka i ahlaka.

 

Poniznost:

 • Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, nije nikome dozvoljavao da mu ustaje iz poštovanja prema njemu, nego je svoje ashabe odvraćao od takvoga čega. Ashabi, i pored svoje velike ljubavi prema njemu, nisu ustajali na noge kada bi ga vidjeli da dolazi. To samo zbog toga što su znali koliko mu je to mrsko. (Ahmed, 12345 i El-Bezzar, 6637).
 • Adijj b. Hatim, Allah s njim bio zadovoljan, prije nego je primio islam je došao s uglednicima Arapa htijući da se upozna sa suštinom poslanice. Adijj priča: “Došao sam do njega i tamo zatekao ženu i djecu – ili dijete”, - pa je naveo njihovu blizinu sa Poslanikom, Allah mu mir i spas darovao, i kaže: “Spoznao sam da on nije ni kao kralj ni kao car.” (Ahmed, 19381). Poniznost je moralna osobina svih vjerovjesnika.
 • Sjedio je sa svojim ashabima kao da je jedan od njih. Nije sjedio na mjestu kojim bi se razlikovao od ostalih s kojima je sjedio, tako da neko ko ga nije poznavao, ukoliko bi došao u sijelo, ne bi mogao znati ko je od prisutnih Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, pa bi pitao: “Koji od vas je Muhammed?” (El-Buhari, 63).
 • Bilježi se od Enesa b. Malika, Allah s njim bio zadovoljan, da je rekao: “Jedna od medinskih robinja bi uzela Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, za ruku i povela bi ga, a on bi je slijedio kuda bi ga vodila.” (El-Buhari, 5724). Pod uzimanjem za ruku se misli na poniznost i prepuštanje mladom i slabom. To podrazumijeva i različite pokazatelje njegove, Allah mu mir i spas darovao, poniznosti, pa se navodi žena umjesto muškarca, robinja umjesto slobodne žene, i ona ga je vodila da joj učini neku uslugu.
 • Alahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “U Džennet neće ući onaj u čijem srcu bude koliko i trun oholosti.” (Muslim, 91).

Milost:

 • Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Milostivima će se smilovati Svemilosni. Smilujte se onima na zemlji i smilovat će vam se Onaj na nebu.” (Et-Tirmizi, 1924 i Ebu Davud, 4941).

Vjerovjesnikova, Allah mu mir i spas darovao, milost se pokazala u brojnim situacijama od kojih su:

Milost prema djeci:

 • Neki beduin je došao Vjerovjesniku, Allah mu mir i spas darovao, i rekao: “Zar vi ljubite svoju djecu? Mi ih ne ljubimo.” Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, mu je odgovorio: “Zar se može spriječiti da ti Allah iščupa milost iz srca?” (El-Buhari, 5652 i Muslim, 2317).

Drugi ga je vidio kako ljubi Hasana b. Alija pa je rekao: “Ja imam deset sinova a nikada nisam poljubio nijednog od njih.” Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao mu je: “Onaj ko nije milostiv neće mu se ni smilovati.” (Muslim, 2318).

 • Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, jednom je klanjao noseći svoju unuku Umamu, kćerku Zejnebe, r.a., pa kada bi išao na sedždu, spuštao bi je kraj sebe, a kada bi se podizao, uzimao bi i nju. (El-Buhari, 494 i Muslim, 543).
 • Kada bi Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, započeo namaz i čuo plač djeteta, požurio bi da završi namaz. – Bilježi se od Ebu Katade da je Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Započnem namaz i hoću da ga oduljim a onda čujem plač djeteta i požurim sa svojim namazom jer ne želim da njegova mati brine.” (El-Buhari, 675 i Muslim, 470).

Njegova milost prema ženama:

oslanik, Allah mu mir i spas darovao, podstiče na pažnju prema djevojkama i dobročinstvo prema njima. Govorio je: “Ko skrbi za ove djevojčice i čini im dobro, one će mu biti zaštita od Džehennema.” (El-Buhari, 5649 i Muslim, 2629).

Čak insistira na vođenju računa o supruzi, pažnji spram njenih potreba i čuvanju obzira prema njoj. Naređuje muslimanima da jedni druge podstiču na to, pa kaže: “Preporučujte jedni drugima lijep odnos prema suprugama!” (El-Buhari, 4890).

Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, pokazuje sjajan primjer lijepog odnosa spram svojih supruga, tako da je kleknuo kod svoje deve i postavio koljeno tako da Safijja, r.a., stane nogom na koljeno i uzjaše na devu. (El-Buhari, 2120). Kada bi mu dolazila njegova kći Fatima, Allah s njom bio zadovoljan, on bi je uzeo za ruku i poljubio je, a onda je stavio da sjedne na mjesto na kojem je sjedio. (Ebu Davud, 5217).

Njegova milost prema nemoćnim:

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, izjednačio je onog ko vodi brigu o udovici i siromahu sa mudžahidom na Allahovom putu

 • Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, podsticao je ljude na brigu o siročadi i govorio je: “Ja i skrbnik siročeta smo u Džennetu ovako.” – pa je pokazao kažiprst i srednjak, malo ih razdvojivši. (El-Buhari, 4998).
 • Onoga ko vodi brigu o udovici i nevoljniku je učinio kao borca na Allahovu putu i kao nekoga ko danju posti a noću ibadeti. (El-Buhari, 5661 i Muslim, 2982).
 • Saosjećanje spram slabih i uvažavanje njihovih prava je učinjeno uzrokom opskrbe i pomoći protiv neprijatelja. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Volite nemoćne! Bit ćete pomognuti i opskrbljeni zbog vaših nejakih.” (Ebu Davud, 2594).

 

Njegova milost prema životinjama:

 Kada je Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, vidio uznemirenost ptice i njeno traganje za ptičetom koje je uzeo jedan od ashaba iz gnijezda, rekao je: “Ko je uznemirio ovu pticu zbog njenog mladunčeta? Vratite joj njeno mladunče!” .

 • Allahov Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, podsticao je ljude na blagost prema životinjama i da ih se ne opterećuje preko mjere te da ih se ne uznemirava. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Allah je propisao dobročinstvo spram svega, pa kada ubijate, ubijajte obzirno, a kada koljete, činite to na lijep način. Neka neko od vas naoštri svoj nož i neka zakolje životinju.” (Muslim, 1955).
 • Jedan od ashaba priča: “Vidio je kako smo spalili mravinjak pa je rekao: ‘Ko je ovo spalio?’ Mi smo rekli: ‘Mi smo to učinili.’ On je rekao: ‘Niko ne treba da kažnjava vatrom osim Gospodara vatre.’” (Ebu Davud, 2675).

Pravda

 • Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, bio je pravedan, sprovodeći Allahov zakon, makar se radilo o najbližem srodniku, pokoravajući se Njegovoj naredbi: O vjernici, budite uvijek pravedni, svjedočite Allaha radi, pa i na svoju štetu ili na štetu roditelja i rođaka. (En-Nisa’, 135.).
 • Kada je jedan ashab došao da se zauzme kod Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao, da se ne kazni za krađu žena koja je bila uticajna u plemenu, Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Tako mi Onoga ko upravlja Muhammedovim životom, da je Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala, odsjekao bih joj ruku.” (El-Buhari, 4053 i Muslim, 1688).

   Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, bio je najpravedniji čovjek, svejedno da li se radilo o rođaku ili neprijatelju.

 • Kada je ljudima zabranio kamatu, počeo je od najbližih rođaka i zabranio mu kamatu. To je bio njegov amidža Abbas. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao mu je: “Prva kamata koju ću poništiti je kamata Abbasa, sina Abdilmuttalibova, ona je u cijelosti poništena.” (Muslim, 1218).
 • Mjerilo koje je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, postavio u određivanju civilizacijskog dometa nekog naroda jeste mogućnost slabog i nejakog građanina da uzme svoje pravo od jakog i uticajnog, bez imalo straha i oklijevanja. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Nije cijenjen onaj narod u kojem slabi ne može uzeti i podmiriti svoje pravo bez ikakve bojazni i ustezanja.” (Ibn Madže, 2426).

Dobročinstvo i plemenitost:

 • Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, bio je najplemenitiji i najdarežljiviji čovjek, a to je naročito dolazilo do izražaja u ramazanu kada bi mu dolazio Džibril. Džibril mu je dolazio svake ramazanske noći i ostajao do zore, a Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, pred njim je učio Kur’an. Kada bi imao susret s Džibrilom onda bi bio darežljiviji od plodonosnog vjetra. (El-Buhari, 1803 i Muslim, 2308).
 • Nikada niko od njega nešto nije zatražio a da mu to nije dao. Došao mu je čovjek i Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, mu je dao stado ovaca koje je ispunilo prostor između dva brda. Taj čovjek se vratio u svoje pleme i rekao: “Ljudi, prihvatite islam jer Muhammed toliko dijeli da se ne treba bojati siromaštva.” (Muslim, 2312).
 • Jednom su mu donijeli osamdeset hiljada dirhema i on ih je istresao na prostirku, a onda se nagnuo i izdijelio ih. Nije vratio nijednog prosjaka a da mu nije dao dio toga. (El-Hakim, 5423).
 • Neki čovjek mu je došao i rekao: “Nemam ništa, pa kupi nam nešto, a kada uzmognem, odužit ću ti se.” Omer je rekao: “Allahov Poslaniče, Allah te ne duži nečim što ne možeš.” Vjerovjesniku, Allah mu mir i spas darovao, to se nije svidilo, pa je čovjek rekao: “Udijeli i ne boj se da će ti umanjiti Gospodar Arša.” Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, nasmijao se i radost se očitovala na njegovu licu. (El-Ehadisu-l-muhtare, 88).
 • Kada se Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, vratio sa pohoda na Hunejn, došli su mu beduini i novopostali muslimani tražeći da im se dâ dio plijena. Toliko su ga stijesnili da su ga pribili uz neko drvo i strgli s njega ogrtač. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, je ustao i rekao: “Dajte mi moj ogrtač. Kada bih imao koliko je ovog drveća, sve bih vam podijelio, a vi bi vidjeli da nisam ni škrt, ni lažljivac ni kukavica.” (El-Buhari, 2979).

Da je Allahov blagoslov na njega i spas! On je pokazao najljepši primjer lijepog ahlaka u svim porama života.