Veliki hades – stanje velike fiktivne nečistoće i gusul – šerijatsko obredno kupanje

Šta obavezuje gusul:

To su određene radnje ili situacije u kojima musliman, da bi obavljao namaz, tavafio oko Ka’be i slično, mora izvršiti šerijatsko obredno kupanje jer se nalazi u stanju velikog hadesa – velike fiktivne nečistoće.

Gusul (šerijatsko obredno kupanje) je obavezan:

 Dovoljno je prilikom gusula – kupanja da voda spere cijelo tijelo.

  1. Pri izlasku sperme sa strašću bez obzira na koji se način to desilo, u snu ili budnosti. Sperma (menijj) je bjelkasta tekućina koja izlazi iz spolovila pri vrhuncu strasti.
  2. Nakon spolnog odnosa pod kojim se podrazumijeva ulazak muškog spolovila u spolni organ žene, pa makar i bez ejakulacije. Za obaveznost gusula pri spolnom odnosu dovoljno je da vrh muškog spolovila uroni u vaginu. Uzvišeni je objavio: ... a ako ste džunubi, onda se okupajte. (El-Ma’ida, 6.).
  3. Nakon mjesečnog ciklusa (hajza) i poslije porođajnog odljeva krvi (nifasa).
    • Hajz je uobičajeni mjesečni ciklus odljeva krvi iz maternice. Prosječno traje sedmicu dana, a kod nekih žena i više, ovisno o prirodi žena.
    •Nifas je krv koja otiče iz maternice uzrokovana porodom, a može trajati više dana. .

Šerijat je predvidio olakšice za žene u stanju hajza i nifasa, te u tom period neće klanjati niti postiti. Po isteku tih stanja, žena će nadoknaditi post, ali ne i namaz. Za vrijeme hajza i nifasa, muževi treba da znaju, zabranjen je spolni odnos, ali je dopušteno svako drugo bračno naslađivanje. Nakon prestanka oticanja krvi, odnosno stanja hajza ili nifasa, žena je dužna da se okupa – izvrši gusul.

Svevišnji je kazao: Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. A kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. (El-Bekara, 222..)

Kako će se očistiti musliman od džunupluka i stanja velike fiktivne nečistoće?

Dovoljno je u ovom slučaju da odluči čišćenje i spere cijelo tijelo vodom.

  • Međutim, bolje od toga je da izvrši istidžma (pranje otvora za obavljanje nužde), a zatim se abdesti, pa nakon toga cijelo tijelo spere vodom. Na ovaj način stiče se veća nagrada zbog slijeđenja sunneta – prakse Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, prilikom kupanja.
  • Kupanje zbog džunupluka je dovoljno i za abdest, pa nema potrebe da se naknadno abdesti. Naglasit ćemo da je najbolji gusul onaj koji u sebi sadrži i abdest kao što je to činio Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao.

Potiranje (mesh) po čarapama pri abdestu

Islam je olakšao izvršavanje vjerskih obaveza, te je omogućio muslimanu da vlažnom rukom potare po mestvama, obući ili čarapama prilikom abdesta, ali pod uvjetom da predmet po kojem se potire prekriva cijelo stopalo i da je prethodno obuven na abdest u kojem su stopala oprana vodom. Potiranje je ograničeno vremenski na 24 sata (1 dan) za osobu koja nije na putovanju, a za putnika potiranje se može koristiti 72 sata (3 dana).

Ako je u pitanju gusul zbog džunupluka, potiranje se ne može koristiti, već je obaveza oprati cijelo tijelo vodom, pa i stopala.


Kako se čistiti prilikom nemogućnosti korištenja vode?

U slučaju da musliman ne može da koristi vodu prilikom abdesta ili gusula zbog bolesti, manjka vode koja mu je potrebna za piće ili nestanka vode uopće, tada mu je dopušteno da izvrši šerijatsko obredno čišćenje prašinom koje se naziva tejemmum. Tejemmum će koristiti sve dok ne pronađe vodu i bude u mogućnosti da je koristi.

Način čišćenja tejemmumom: Udarit će šakama o prašinu jedanput, zatim će sa tragovima prašine ostalim na šakama potrati lice, pa će lijevim dlanom potrati gornji dio desne šake, a onda desnim dlanom potrat će gornji dio lijeve šake i time je tejemmum završen.