Wiara w imiona i atrybuty Allaha

To wiara w to, co Allah powiedział o Sobie w Księdze i co potwierdził Wysłannik Allaha r odnośnie imion i atrybutów Allaha opisujących Go w sposób odpowiadający Jego majestatowi.

Allah ﷻ posiada najpiękniejsze imiona i doskonałe atrybuty. Wszystkie Jego imiona i atrybuty są wyjątkowe, jak głosi Koran: „Nic nie jest do Niego podobne. On jest Wszystko Słyszący, Wszystko Widzący!” (Asz Szūrā, 42:11). Tak więc żadne ze stworzeń Allaha nie ma takich imion i atrybutów jakie ma On.

Niektóre z pięknych imion Allaha I

Allah ﷻ powiedział o Sobie, że jest: „Miłosierny, Litościwy” (Sūrat Al Fātiḥa, 1:3).

Oraz: „Wszystko Słyszący, wszystko Widzący” (Asz Szūrā, 42:11).

A także: „Potężny, Mądry” (Luqmān, 31:9).

Powiedział też: „Bóg! Nie ma boga, jak tylko On ‒ Żyjący, Samoistny!” (Al Baqara, 2:255).

A także: „Chwała Bogu, Panu światów” (Al Fātiḥa, 1:2).

Korzyści wynikające z wiary w imiona i atrybuty Allaha

 1. Lepsze poznanie Allaha I, gdyż wiara w Jego imiona i atrybuty powiększa wiedzę człowieka o Allahu, co z kolei wzmacnia jego wiarę w Niego. Serca tych, którzy znają i rozumieją imiona i atrybuty Allaha wypełniają się bogobojnością i miłością do Niego oraz dążą do poddania się tylko Jemu.

 2. Wychwalanie Allaha przy użyciu Jego najpiększniejszych imion, co jest najlepszą formą wspominania Allaha (dikr). Allah ﷻ mówi w Koranie: „O wy, którzy wierzycie, wspominajcie Boga częstym wspomnieniem” (Al Aḥzāb, 33:41).

 3. Wznoszenie do Allaha próśb, używając Jego imion i atrybutów, zgodnie z Jego słowami: „Do Boga należą imiona najpiękniejsze! Wzywajcie Go więc nimi” (Sūrat Al A‘rāf, 7:180). Przykładem tego może być mówienie: Jā Razzāq, arzuqnῑ! (‘O Zaopatrujący, daj mi utrzymanie!’), lub Jā Tałłāb, tub ‛alajja! (‘O Wybaczający, wybacz mi!’), albo Jā Raḥῑm, irḥamnῑ! (‘O Litościwy, miej nade mną litość!’).

Najwyższy poziom ῑmān (wiary)

Wiara, czyli ῑmān, ma różne poziomy. Im bardziej muzułmanin zaniedbuje swoje obowiązki wobec Allaha i jest Mu nieposłuszny, tym bardziej słabnie jego wiara. I odwrotnie, im bardziej ktoś jest posłuszny Allahowi, czci Go i obawia się Go, tym jego wiara staje się mocniejsza.

Najwyższym poziomem wiary jest to, co islam nazywa iḥsān (dosłownie: doskonałość), którą Prorok r zdefiniował następująco: „To czcić Allaha tak, jak gdybyś Go widział; a nawet jeśli Go nie widzisz, to On z pewnością widzi ciebie” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 50; Ṣaḥῑḥ Muslim: 8).

Dlatego musisz pamiętać, że Allah widzi cię cały czas, bez względu na to, czy stoisz, siedzisz, jesteś poważny czy żartujesz; toteż nie możesz być Mu nieposłusznym wiedząc, że On cały czas na ciebie patrzy. Nie pozwól, by strach i rozpacz zawładnęły tobą, podczas gdy Allah jest z tobą. Nigdy nie poczujesz się samotny, jeśli będziesz modlić się do Allaha i wznosić do Niego prośby. Jak możesz grzeszyć, skoro mocno wierzysz w to, że Allah jest w pełni świadomy tego, co robisz otwarcie lub skrycie? Jeśli jednak popełnisz grzech, okaż szczerą skruchę i proś Allaha o wybaczenie, a On z pewnością przyjmie twoją skruchę.

Korzyści wynikające z wiary w Allaha I

 1. Allah chroni wierzących przed krzywdą, nieszczęściem oraz przed spiskami ich wrogów, zgodnie z przekazem Koranu: „Zaprawdę, Bóg broni tych, którzy uwierzyli” (Al Ḥadżdż, 22:38).

 2. Wiara w Allaha daje szczęście i jest źródłem dobrego życia, zgodnie ze słowami Koranu: „A kto spełni dobre dzieło ‒ czy to mężczyzna, czy kobieta ‒ i jest wierzącym, temu My damy dobre życie” (An Naḥl, 16:97).

 3. Wiara w Allaha uwalnia od przesądów umysły tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą i całkowicie na Nim polegają jako na Panu światów i jedynym prawdziwym Bogu, nie mającym żadnych partnerów. W efekcie nie obawiają się oni nikogo poza Allahem i nie okazują oddania nikomu poza Nim, co uwalnia ich od wszelkich zabobonów i błędnych przekonań.

 4. Największą korzyścią wynikającą z wiary w Allaha I jest zdobycie Jego zadowolenia, wstęp do Raju i cieszenie się niekończącym się szczęściem i bezgraniczną łaską Allaha.

Wiara w aniołów

Znaczenie wiary w aniołów Allaha

Wiara w aniołów oznacza przekonanie, że oni istnieją i należą do świata niewidzialnego, nie zaś do naszego, oraz że są oni szlachetnymi i czystymi sługami czczącymi Allaha tak, jak On na to zasługuje. Wykonują Jego rozkazy i nigdy Mu się nie sprzeciwiają.

Koran mówi o nich: „To są tylko słudzy otoczeni szacunkiem! Oni nie wyprzedzają Go w słowie; oni działają na Jego rozkaz” (Al Anbijjā’, 21:26-27).

Wiara w nich jest jednym z sześciu filarów ῑmān (wiary), zgodnie z przekazem Koranu: „Posłaniec i ludzie wierzący uwierzyli w to, co im zostało zesłane od ich Pana. Wszyscy uwierzyli w Boga i w Jego aniołów i w Jego Księgi i w Jego posłańców” (Al Baqara, 2:285).

Kiedy zapytano Proroka r o wiarę, powiedział on: „To wierzyć w Allaha, Jego aniołów, Jego Księgi, Jego posłańców, Dzień Ostatni, oraz wierzyć w Boskie przeznaczenie, zarówno rzeczy dobre, jak i złe” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 8).

Co obejmuje wiara w aniołów?

 1. Wiarę w ich istnienie: Islam naucza, że Allah ﷻ stworzył aniołów ze światła, z naturalną predyspozycją do tego, by Go czcili i byli Mu posłuszni.
 2. Wiarę w tych aniołów, których imiona zostały nam przekazane, takich jak Dżibrῑl (Gabriel) u. Wierzymy również ogólnie w tych aniołów, którzy nie zostali wymienieni imiennie.
 3. Wiarę w ich atrybuty, które zostały nam wymienione. Oto niektóre z nich:

Aniołowie należą do świata niewidizalnego, a Wszechmogący Allah ﷻ stworzył ich jedynie po to, by Go czcili. Nie posiadają oni żadnych boskich atrybutów i są niezdolni do nieposłuszeństwa wobec Allaha, jak głosi Koran: „Oni nie buntują się przeciw rozkazowi Boga, lecz wypełniają to, co jest im nakazane” (At Taḥrῑm, 66:6).

Allah stworzył ich ze światła, zgodnie z przekazem Proroka r: „Aniołowie zostali stworzeni ze światła” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 2996).

Mają oni skrzydła, zgodnie ze słowami Allaha I: „Chwała Bogu, Stwórcy niebios i ziemi, który uczynił aniołów posłańcami posiadającymi skrzydła – dwie, trzy lub cztery [pary]. On powiększa w stworzeniu to, co chce. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!” (Fāṭir, 35:1).

 1. Wiarę w ich obowiązki, o których zostaliśmy powiadomieni, a które oni wykonują zgodnie z rozkazem Allaha. Wśród aniołów są:

Anioł mający za zadanie przekazywanie objawień Allaha I Jego wysłannikom, który ma na imię Dżibrῑl (Gabriel) u.

Anioł mający za zadanie zabieranie duszy osób umierających, nazywany Aniołem Śmierci, a także jego pomocnicy.

Aniołowie mający za zadanie zapisywanie wszystkich dobrych i złych uczynków wykonywanych przez ludzi, znani jako Szlachetni Skrybowie (al Kirām al Kātibūn).

Korzyści wynikające z wiary w aniołów

Wiara w aniołów przynosi wierzącemu wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

 1. Świadomość absolutnej siły i mocy Allaha. Wspaniały świat aniołów jasno poświadcza wielkość ich Stwórcy. Fakt, iż Allah ﷻ stworzył potężnych, posiadających skrzydła aniołów ze światła sprawia, że doceniamy Jego atrybuty, dostrzegając ich wagę i doceniając je, dzięki czemu pragniemy Go czcić jeszcze bardziej.

 2. Większe posłuszeństwo wobec Allaha I. Wiara w to, że niektórzy aniołowie zapisują wszystkie nasze uczynki sprawia, iż bardziej obawiamy się Allaha I i unikamy nieposłuszeństwa wobec Niego, zarówno będąc sami, jak i z innymi.

 3. Większa cierpliwość podczas wypełniania naszych obowiązków wobec Allaha. Świadomość tego, że niezliczona ilość aniołów w tym wielkim wszechświecie posłuszna jest Allahowi i nieustannie Go czci razem z nami powoduje, że wytrwale znosimy wszelkie przeciwności, przestrzegając swych obowiązków wobec Allaha. Odczuwamy też wielką radość i dodaje nam to otuchy.

 4. Wdzięczność Allahowi: Fakt, że Wszechmogący Allah stworzył też aniołów, którzy strzegą ludzi przed krzywdą, zachęca nas do dziękowania Mu za Jego opiekę.

Wiara w Boskie Księgi

Znaczenie wiary w Boskie Księgi

Oznacza to przekonanie że Wszechmogący Allah ﷻ objawił niektórym ze Swoich wysłanników święte Księgi, w których zawarł Swoje autentyczne słowa, jak na Niego przystało. Księgi te zawierają prawdę, światło i przewodnictwo dla ludzi, które przyniosą im korzyści zarówno w życiu tym, jak i przyszłym.

Wiara w Boskie Księgi jest jednym z sześciu filarów wiary, zgodnie ze słowami Koranu: „O wy, którzy wierzycie! Wierzcie w Boga i w Jego Posłańca, w Księgę, którą zesłał Swemu Posłańcowi, i w Księgi, które zesłał przedtem!” (An Nisā’, 4:136).

W wersecie tym Wszechmogący Allah nakazuje wierzącym, by wierzyli w Niego, w Jego Wysłannika (Muḥammada r) i w Księgę, którą mu objawił, czyli Koran. Nakazuje nam też wierzyć we wszystkie Księgi, jakie objawił przed Koranem.

Definiując wiarę (ῑmān), Prorok r powiedział: „To wierzyć w Allaha, Jego aniołów, Jego Księgi, Jego posłańców, Dzień Ostatni, oraz wierzyć w Boskie przeznaczenie, zarówno rzeczy dobre, jak i złe” (Saḥῑḥ Muslim: 8).

Co obejmuje wiara w Boskie Księgi?

 1. Wiarę w to, że naprawdę zostały one objawione przez Allaha.
 2. Wiarę w to, że zawierały one słowa Allaha I.
 3. Wiarę w Boskie Księgi, które Allah wymienił, takie jak Koran objawiony Prorokowi Muḥammadowi r, Tora (At Taurā) objawiona Mojżeszowi u i Ewangelia (Al Indżῑl) objawiona Jezusowi u.
 4. Wiarę w to, że zawierają one prawdziwe historie.

Wyjątkowe cechy Koranu

Koran to słowa Allaha I, które objawił On Prorokowi Muḥammadowi r. Toteż powinniśmy go szanować, czytać, zastanawiać się nad jego wersetami i starać się z całych sił przestrzegać zawartych w nim instrukcji.

Wystarczy wspomnieć, że Koran jest naszym przewodnikiem po tym świecie i przyczyni się do naszego zbawienia w życiu przyszłym.

Święty Koran ma wiele wyjątkowych cech odróżniających go od innych Ksiąg objawionych. Oto niektóre z tych cech:

 1. Wspaniały Koran dostarcza podsumowania Bożych orzeczeń. Został objawiony po to, by potwierdzić zawarty we wcześniejszych Boskich Księgach rozkaz oddawania czci jedynie Allahowi.

Koran głosi: „My tobie również zesłaliśmy Księgę z prawdą, potwierdzając prawdziwość Ksiąg, które były przed nią, i chroniąc je” (Al Ma’ida, 5:48).

Ten werset jasno pokazuje, że Koran potwierdza prawdziwość orzeczeń i wierzeń zawartych we wcześniejszych Boskich Księgach i poświadcza je.

 1. Wszyscy ludzie, niezależnie od języka jakim się posługują czy rasy, muszą odnosić się do Koranu i działać zgodnie z jego nakazami, bez względu na to jak dużo czasu upłynęło od jego objawienia. Tak nie jest w przypadku innych Ksiąg, które były objawiane dla konkretnych ludzi żyjących w konkretnych czasach. Koran głosi: „Ten Koran został mi objawiony, abym ostrzegał przez niego was i tych, do których on dojdzie” (Al An‘ām, 6:19).
 2. Allah wziął na Siebie odpowiedzialność za chronienie Koranu przed zafałszowaniem. Powiedział On: „Zaprawdę, My posłaliśmy napomnienie i My jesteśmy jego stróżami!” (Al Ḥidżr, 15:9). Dlatego wszystko, co znajduje się w Koranie jest autentyczne i musimy w to wierzyć.

Obowiązki muzułmanina wobec Koranu

 • Musimy kochać Koran, uznawać jego wartość i szanować go, ponieważ są to słowa Wszechmogącego Allaha I, które są bezspornie najlepszymi i najprawdziwszymi ze słów.
 • Musimy go czytać, recytować i zastanawiać się nad znaczeniem jego wersetów. Musimy też zastanawiać się nad jego wskazówkami, jego mądrymi stwierdzeniami i wyciągać nauki z zawartych w nim historii, a także rozsądzać na jego podstawie co jest prawdą, a co fałszem.
 • Musimy stosować się do jego postanowień, postępować zgodnie jego nakazami i uczynić go naszym sposobem życia.

Kiedy spytano ‘Ā’iszę ~, jedną z żon Proroka r, o jego charakter, odpowiedziała ona: „Jego charakterem był Koran” (Musnad Aḥmad: 24601; Ṣaḥῑḥ Muslim: 746).

Innymi słowy, Prorok r był ucieleśnieniem koranicznych zaleceń we wszystkim co mówił i robił na co dzień. Podążał on całkowicie za wskazówkami Koranu i stanowi dla nas doskonały przykład, jak głosi Koran: „Wy macie w Posłańcu Boga piękny wzrór – dla każdego, kto się spodziewa Boga i Dnia Ostatniego i kto Boga często wspomina (Al Aḥzāb, 33:21).

Nasz pogląd na zawartość wcześniejszych Ksiąg Objawionych

Muzułmanin wierzy, że Tora, która została objawiona Mojżeszowi u oraz Ewangelia objawiona Jezusowi u były prawdą pochodzącą od Allaha I. Zawierały one zarządzenia, wskazówki i pouczenia oraz informacje i światło dla ludzi, przynoszące im korzyści w życiu tym i przyszłym.

Jednakże Wszechmogący Allah ﷻ informuje nas w Świętym Koranie, że Ludzie Księgi (żydzi i chrześcijanie) zniekształcili swoje święte Księgi, więc nie są już one autentycznym objawieniem Allaha.

Dzisiejsza Tora to nie ta sama Tora, jaka została objawiona Mojżeszowi u, ponieważ żydzi zmienili i wypaczyli oryginalny tekst, dodali wiele praw i zasad. Allah ﷻ mówi „Niektórzy spośród Żydów zmieniają słowom ich miejsca” (An Nisā’, 4:46).

Również dzisiejsza Ewangelia nie jest tą samą Ewangelią, jaka została objawiona Jezusowi u, gdyż chrześcijanie wypaczyli ją i dodali do niej wiele zasad. Koran mówi o tym: „A wśród nich są tacy, którzy wypaczają Księgę swoją mową, tak abyście uważali, że to należy do Księgi, a to przecież nie należy do Księgi. Oni mówią: ‘To pochodzi od Boga’ – a przecież to nie pochodzi od Boga. I mówią przeciw Bogu kłamstwo, wiedząc o tym” (Āl Imrān, 3:78).

„Od tych, którzy mówią: ‘Jesteśmy chrześcijanami!’, wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich aż do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili.” (Al Mā’ida, 5:14).

Dzisiejsza Biblia używana przez ludzi księgi (chrześcijan), zawierająca Torę (Pięcioksiąg, wchodzący w skład Starego Testamentu) i Ewangelię (wchodzącą w skład Nowego Testamentu), zawiera więc liczne błędne wierzenia, mylne informacje, fałszywe stwierdzenia i zmyślone historie. My wierzymy w te z nich, które Koran i autentyczna Sunna potwierdzają, zaś odrzucamy te, którym przeczą. Jeśli chodzi o pozostałe stwierdzenia i przekazy, nie możemy ani w nie wierzyć, ani im zaprzeczać, ponieważ nie ma w Koranie ani Sunnie dowodów świadczących o tym, że są one prawdziwe bądź fałszywe.

Jednak muzułmanin powinien szanować te księgi i nie może ich znieważać ani bezcześcić, gdyż mogą one wciąż zawierać pewne słowa Allaha, które nie zostały zniekształcone.

Korzyści wynikające z wiary w Boskie Księgi

Wiara w Boskie Księgi przynosi wiele korzyści, między innymi:

 1. Świadomość tego, że Allah dba o Swe sługi, gdyż do każdego narodu zesłał świętą Księgę prowadzącą ich (ku właściwej drodze), aby mogli osiągnąć szczęście na tym świecie i w życiu przyszłym.

 2. Świadomość absolutnej mądrości Allaha, przejawiającej się w Jego prawach, gdyż dla każdego z narodów ustanowił On to, co najlepiej odpowiadało sytuacji ludzi i ich osobowościom. Koran głosi: „Dla każdego z was uczyniliśmy prawo i drogę otwartą” (Al Mā’ida, 5:48).

 3. Wdzięczność Allahowi za zesłanie Ksiąg zawierających światłość i wskazówki dla nas w życiu tym i przyszłym. Doprawdy, jest to wielkie błogosławieństwo, za które powinniśmy dziękować Allahowi.