Wiara w Boskie przeznaczenie

Co to znaczy wierzyć Boskie przeznaczenie?

Oznacza to przekonanie że wszystko – zarówno dobre, jak i złe – dzieje się z woli Allaha, który czyni jak chce. Nic nie może się wydarzyć bez Jego przyzwolenia i nic we wszechświecie nie ujdzie Jego wiedzy. Jednakże przepisał On ludziom obowiązki i zakazy, dając im jednocześnie wolną wolę i możliwość wyboru własnych działań, do niczego ich nie zmuszając, a ich działania są zgodne z ich możliwościami i wolą. On ich stworzył i dał im zdolność działania. Prowadzi On w Swej łasce kogo chce i pozwala zboczyć z właściwej drogi komu chce,w Swej absolutnej mądrości. Nie zostanie On zapytany o to, co robi, za to ludzie będą ze swych czynów rozliczeni.

Wiara w Boskie przeznaczenie jest szóstym z filarów wiary. Kiedy zapytano Proroka  o wiarę, powiedział on: „To wierzyć w Allaha, Jego aniołów, Jego Księgi, Jego posłańców, Dzień Ostatni, oraz wierzyć w Boskie przeznaczenie, zarówno rzeczy dobre, jak i złe” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 8).

Co obejmuje wiara w Boskie przeznaczenie?

Wiara w Boskie przeznaczenie obejmuje:

  • Wiarę w to, że Allah ﷻ wie wszystko – ogólnie, ale i szczegółowo, i że wiedział On wszystko o Swoim stworzeniu jeszcze zanim je stworzył. Zna z wyprzedzeniem ich zaoptatrzenie, długość ich życia, oraz wie o wszystkim co zrobią skrycie i jawnie, a także o tym kto zostanie wpuszczony do Raju, a kto zostanie wysłany do Ognia Piekielnego. Koran głosi: „On jest Bogiem! Nie ma boga, jak tylko On! On zna skryte i widzialne” (Al Ḥaszr, 59:22).
  • Wiarę w to, że zapisał On wszystko, co będzie istniało – dzięki Swej wiedzy uprzedniej ‒na Tablicach Chronionych (w Księdze Przeznaczenia), jak mówi Koran: „Żadne nieszczęście nie dosięgnie ziemi ani też was samych, bez tego, żeby ono nie było zapisane w Księdze, zanim My je sprowadzimy” (Al Ḥadῑd, 57:22). Prorok r powiedział także: „Allah zapisał los Jego stworzeń pięćdziesiąt tysięcy lat przed stworzeniem niebios i ziemi (Saḥῑḥ Muslim: 2653).
  • Wiarę w to, że czegokolwiek Allah zechce, to staje się nieuniknione i nic nie może się przeciwstawić Jego mocy. Czegokolwiek On zechce, to z pewnością się wydarzy, a czegokolwiek On nie chce, to nie będzie mogło się zdarzyć. Koran głosi: „Lecz wy nie zechcecie, jeśli nie zechce Bóg, Pan Światów” (At Takuῑr, 81:29).
  • Wiarę w to, że Allah ﷻ jest Stwórcą wszystkiego, co istnieje, że jest On jedynym Stwórcą, a wszystko inne to Jego stworzenia. i że jest On nad każdą rzeczą wszechwładny: Allah ﷻ mówi: „[Ten, który] stworzył każdą rzecz i dał jej dokładną miarę” (Al Furqan, 25:2).

Człowiek ma wolną wolę, wolny wybór i zdolność do robienia tego, co chce

Wiara w Boskie przeznaczenie w żadnym razie nie oznacza, że człowiek nie ma wolnej woli, albo że nie ma wpływu na to, co zrobi. Można to udowodnić za pomocą dowodów islamskich, a także tych ze świata rzeczywistego.

Koran mówi: „Ten Dzień to prawda. Przeto ten, kto zechce, znajdzie drogę powrotu do swojego Pana” (An Naba’, 78:39).

Odnośnie zdolności i woli człowieka do działania zgodnie z własnym wyborem, Koran mówi: „Bóg nie nakłada na duszę niczego więcej nad jej możliwości. Dla niej będzie to, co dla siebie zyskała; i przeciwko niej będzie to, co ona zyskała!” (Al Baqara, 2:286).

Faktem jest, iż każdy wie, że ma wolną wolę i zdolność robienia tego, co chce. Dzięki temu może dokonywać wyborów. Pewne rzeczy może robić dobrowolnie, jak chodzenie, a inne niezależnie od własnej woli, jak na przykład drżenie czy nagłe przewrócenie się. Jednak wola i możliwości człowieka nie zrealizują się, jeśli nie są zgodne z wolą i mocą Alaha, jak mówi Koran: „To jest tylko napomnienie dla światów, dla tych spośród was, którzy chcą iść prosto. Lecz wy nie będziecie chcieli, jeśli nie zechce Bóg, Pan światów” (At Takuῑr, 81:27-9).

Boskie przeznaczenie jako wymówka

Obowiązek trzymania się Boskich nakazów i unikania Boskich zakazów pozostawiony jest wolnej woli człowieka i jego możliwości dokonywania wyborów. Toteż ludzie prawi zostaną wynagrodzeni za wybranie drogi prawości, a ludzie źli zostaną ukarani za wybór drogi niegodziwości.

Wszechmogący Allah ﷻ nie nakłada na nas obowiązków, których nie jesteśmy w stanie wykonywać i nie zaakceptuje wymówki, jakoby ktoś był Mu nieposłuszny ze względu na Boskie Przeznaczenie.

W dodatku przed popełnieniem grzechu ludzie nie wiedzą co Allah ﷻ zarządził. Dał nam On wolną wolę i możliwość wyboru naszych czynów, oraz jasno określił drogę dobra i zła. Zatem jeśli jesteśmy Mu nieposłuszni, jest to nasz własny wybór i dlatego będziemy musieli ponieść jego konsekwencje.

Korzyści wynikające z wiary w Boskie przeznaczenie

Wiara w Boskie Przeznaczenie niesie ze sobą liczne korzyści. Oto niektóre z nich:

  1. Jest to jedna z największych zachęt do zachowywania się w tym życiu w taki sposób, jaki podoba się Allahowi. Wierzącym nakazuje się robienie tego, co są w stanie zrobić, najlepiej jak potrafią, polegając jednocześnie na Allahu I. Wierzą oni, że niczczego nie osiągną jeśli Allah nie zechce, ponieważ to On jest Stwórcą przyczyn i efektów. Prorok r powiedział kiedyś: „Troszczcie się o to, co przyniesie wam korzyści [w życiu przyszłym], proście Allaha o pomoc i nie traćcie otuchy. Jeśli przydarzy wam się coś niemiłego, nie mówcie: ‘Gdybym zrobił to czy tamto, wówczas stałoby się tak a tak’. Raczej mówcie: Qaddarallāhu ła mā szāʾa fāʿala (‘Allah wydał Swój wyrok i On czyni to, co chce’), gdyż słowa ‘gdybym tylko’ dają szatanowi okazję do działania” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 2664).

  2. Pomaga człowiekowi zdać sobie sprawę z tego, kim jest, i sprawia, że próbuje on unikać pychy i arogancji, gdyż wie, że nie zna swojego przeznaczenia. Dzięki temu dostrzega własną słabość i wie, że potrzebuje Allaha I, dlatego ciągle się do Niego zwraca. Kiedy człowiekowi dobrze się wiedzie, staje się wyniosły i zarozumiały, a gdy spotyka go coś złego, smuci się i niepokoi. Jedynie wiara w Boskie przeznaczenie ochroni go przed taką arogancją w czasie łatwym oraz przed przygnębieniem w trudnym czasie, ponieważ wie on, że wszystko dzieje się zgodnie z przeznaczeniem Allaha i za Jego uprzednią wiedzą.

  3. Pomaga wierzącym przezwyciężyć zawiść. Wierzący nie zazdrości ludziom tego, czym w Swej łasce obdarzył ich Allah, ponieważ wie, że to Allah ﷻ im to dał i tak dla nich zarządził. Wie, że zawiść jest równoważna ze sprzeciwieniem się Boskim zarządzeniom.

  4. Wypełnia serca wierzących odwagą i wzmacnia ich determinację w czasie trudności, gdyż wiedzą oni, że ich zaopatrzenie na tym świecie oraz moment, w jakim przyjdzie im ten świat opuścić, zostały już ustalone przez Allaha I. Dlatego nie przydarzy im się nic poza tym, co Allah dla nich zarządził.

  5. Zaszczepia w wierzącym liczne prawdy wiary. W konsekwencji stale prosi on Allaha o pomoc i pokłada w Nim ufność po tym, jak wykona wszystkie swoje powinności. Jest świadomy, że potrzebuje Allaha, od którego otrzymuje wsparcie, by móc pozostać na drodze prostej.

  6. Daje wierzącemu pewność oraz wypełnia jego serce spokojem i zadowoleniem, gdyż wie on, że to, co go ominęło, nie miało mu się przydarzyć, a to, co mu się przydarzyło, nie miało go ominąć.