• Ang iyong Eeman

  Ang iyong Eeman

  Ang dinalang mensahe ng lahat ng mga Propeta sa kani-kanilang pamayanan ay Isa – ito ay ang pagsamba sa Dakilang Allah lamang na walang pagtatambal nang anupaman sa pagsamba sa Kanya at ang lubusang pagtakwil [at pagtalikod] sa lahat ng mga diyus...

  Basahin pa
 • Ang Iyong Taharah

  Ang Iyong Taharah

  Ipinag-uutos ng Allah sa mga Muslim ang [pananatili ng] kalinisan at kadalisayan sa kanilang mga sariling [kalooban] mula sa Shirk (pagtatambal sa Kaisahan ng Allah) at mula sa mga sakit ng puso tulad ng inggit, pagmamalaki at [masidhing] galit [...

  Basahin pa
 • Ang iyong Salaah

  Ang iyong Salaah

  Ang Salaah (pagdarasal) ang siyang haligi ng Pananampalatayang Islam at ang ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon at Diyos, at ang dahilan kung bakit ito ang pinakadakila sa mga Ibaadah at pinakamalaki sa katayuan, at tunay na ipinag-utos...

  Basahin pa
 • Ang iyong Pag-aayuno

  Ang iyong Pag-aayuno

  Ipinag-utos ng Allah [bilang tungkulin para] sa mga Muslim ang pag-aayuno ng isang buwan sa loob ng isang taon. Ito ay ang pinagpalang buwan ng Ramadhan. At ito ay Kanyang itinalaga bilang ikaapat na haligi mula sa mga haligi ng Islam. Ang Allah...

  Basahin pa
 • Ang iyong Zakaah

  Ang iyong Zakaah

  Ang Zakaah (takdang kawanggawa) ay ipinag-utos ng Allah [bilang isang tungkulin para sa mga Muslim], at ito ay Kanyang itinakda bilang ikatlong haligi mula sa mga haligi ng Islam, at Kanyang pinaghandaan ng matinding kaparusahan ang sinumang...

  Basahin pa
 • Ang iyong Hajj

  Ang iyong Hajj

  Ang pagsasagawa ng Hajj (Pilgrimahe) sa Makkah ay ika-limang haligi mula sa mga haligi ng Islam, at ito ay isang Ibaadah (gawaing pagsamba) na kung saan ay pinagsama-sama rito ang iba’t-ibang pang uri ng Ibaadah, pisikal [kalusugan], ispirituwal...

  Basahin pa
 • Ang Iyong Mga Pananalapi

  Ang Iyong Mga Pananalapi

  Itinalaga ng Islam ang lahat ng mga alituntunin at batas para sa kabutihan at kapakanan ng tao at ito ay nangangalaga rin para sa kanyang mga pananalaping ugnayan at mga propesyonal na karapatan, maging siya ay isang mayaman o mahirap, at...

  Basahin pa
 • Ang Iyong pagkain at inumin

  Ang Iyong pagkain at inumin

  Ang Halaal (mga malilinis at pinahihintulutang) pagkain ay mayroong malaking kaugnayan at katayuan sa relihiyong Islam, sapagka’t ang Halaal na pagkain ay nagsisilbing paraan upang tugunin ng Dakilang Allah ang panalangin at upang Kanyang...

  Basahin pa
 • Ang Iyong Pananamit

  Ang Iyong Pananamit

  Ang pananamit [o kasuutan] ay isa sa mga di-mabilang na pagpapala ng Dakilang Allah sa mga tao. Batay sa sinabi ng Kataas-taasang Allah:
  {O mga anak ni Adan, katiyakan na Aming ibinaba sa inyo ang saplot [o ang kasuutan] upang takpan ang...

  Basahin pa
 • Ang Iyong Pamilya

  Ang Iyong Pamilya

  Ang Islam ay sadyang labis na masigasig sa pagtatatag at pagpapanatili ng [isang huwarang] pamilya, gayundin sa pangangalaga rito mula sa lahat ng makasisira rito at mula sa mga nagbabanta ng paglihis sa mga pundasyon nito, sapagka’t ang...

  Basahin pa
 • Ang Iyong Pag- uugali

  Ang Iyong Pag- uugali

  Ang pag-uugali sa Islam ay hindi isang karangyaan at hindi rin isang kalabisan [o karagdagan] nguni’t ito ay isang pangunahing bahagi na nakaugnay sa lahat ng aspeto ng relihiyon [ng Islam], kaya ang pag-uugali sa Islam ay nagtataglay ng mga...

  Basahin pa
 • Ang Iyong Bagong Buhay

  Ang Iyong Bagong Buhay

  Katotohanan, ang sandali ng pagpasok ng tao sa Islam ang siyang pinakadakilang sandali ng kanyang buhay, at sa katotohanan ito ang tunay niyang kapanganakan, na kung saan ay kanyang natutunan pagkaraan nito ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng...

  Basahin pa